STYL

24.08. - 26.08.2019
Brno – Výstavisko

KABO

24.08. - 26.08.2019
Brno – Výstavisko

MSV

07.10. - 11.10.2019
Brno – Výstavisko

Transport a Logistika

07.10. - 11.10.2018
Brno – Výstavisko

ENVITECH

07.10. - 11.10.2018
Brno – Výstavisko

WOODTEC

29.10. - 01.11.2019
Brno – Výstavisko

REHAPROTEX

29.10. - 01.11.2019
Brno – Výstavisko

Caravaning Brno

07.11. - 10.11.2019
Brno – Výstavisko

Life!

08.11. - 10.11.2019
Brno – Výstavisko

EDEN 3000

02.01. - 30.12.2019
Brno - výstavisko

CARAVAN SALON

30.08. - 08.09.2019
Düsseldorf - výstavisko

TourNatur

06.09. - 08.09.2019
Düsseldorf - výstavisko

REHACARE

18.09. - 21.09.2019
Düsseldorf - výstavisko

tasc

11.10. - 12.10.2019
Düsseldorf - výstavisko

K

16.10. - 23.10.2019
Dűsseldorf – Výstavisko

A + A

05.11. - 08.11.2019
Düsseldorf – Výstavisko

MEDICA

18.11. - 21.11.2019
Düsseldorf - výstavisko

COMPAMED

18.11. - 21.11.2019
Düsseldorf - výstavisko

Euroshop

16.02. - 20.02.2020
Düsseldorf - výstavisko

wire

30.03. - 03.04.2020
Düsseldorf – Výstavisko

Tube

30.03. - 03.04.2020
Düsseldorf – Výstavisko

interpack

07.05. - 13.05.2020
Düsseldorf - výstavisko

drupa

16.06. - 26.06.2020
Düsseldorf – Výstavisko