SALIMA/SALIMA TECHNOLOGY

27.02. - 02.03.2018
Brno - výstavisko

MBK

27.02. - 02.03.2018
Brno – Výstavisko

INTECO

27.02. - 02.03.2018
Brno – Výstavisko

VINEX

27.02. - 02.03.2018
Brno - výstavisko

embaxprint

27.02. - 02.03.2018
Brno – Výstavisko

OPTA

09.03. - 11.03.2018
Brno – Výstavisko

PRODÍTĚ

15.03. - 18.03.2018
Brno – Výstavisko

RYBAŘENÍ

15.03. - 18.03.2018
Brno – Výstavisko

AMPER

20.03. - 23.03.2018
Brno – Výstavisko

TECHagro

08.04. - 12.04.2018
Brno – Výstavisko

SILVA REGINA

08.04. - 12.04.2018
Brno – Výstavisko

BIOMASA

08.04. - 12.04.2018
Brno – Výstavisko

Stavební veletrhy Brno

25.04. - 28.04.2018
Brno – Výstavisko

DSB

25.04. - 28.04.2018
Brno – Výstavisko

MOBITEX

25.04. - 28.04.2018
Brno – Výstavisko

URBIS SMART CITY FAIR

25.04. - 28.04.2018
Brno – Výstavisko

MINERÁLY BRNO

26.05. - 27.05.2018
Brno – Výstavisko

STYL

18.08. - 20.08.2018
Brno – Výstavisko

KABO

18.08. - 20.08.2018
Brno – Výstavisko

Zelený svět 2018

06.09. - 07.09.2018
Brno – Výstavisko

MSV

01.10. - 05.10.2018
Brno – Výstavisko

IMT

01.10. - 05.10.2018
Brno - výstavisko

PLASTEX

01.10. - 05.10.2018
Brno - výstavisko

FOND-EX

01.10. - 05.10.2018
Brno - výstavisko

WELDING

01.10. - 05.10.2018
Brno - výstavisko

PROFINTECH

01.10. - 05.10.2018
Brno - výstavisko

INTERPROTEC

01.10. - 05.10.2018
Brno - výstavisko

MotorTechna Brno

20.10. - 20.10.2018
Brno – Výstavisko

GAUDEAMUS

30.10. - 02.11.2018
Brno – Výstavisko

Caravaning Brno

08.11. - 11.11.2018
Brno – Výstavisko

Life!

10.11. - 12.11.2018
Brno – Výstavisko

MINERÁLY BRNO

17.11. - 18.11.2018
Brno - výstavisko

Vánoční trhy

07.12. - 16.12.2018
Brno - výstavisko

EDEN 3000

02.01. - 23.12.2018
Brno - výstavisko

METAV

20.02. - 24.02.2018
Dűsseldorf – Výstavisko

EuroCIS

27.02. - 01.03.2018
Düsseldorf – Výstavisko

BEAUTY DŰSSELDORF*

09.03. - 11.03.2018
Düsseldorf – Výstavisko

make – up artist design show*

10.03. - 11.03.2018
Düsseldorf – Výstavisko

TOP HAIR INTERNATIONAL*

10.03. - 11.03.2018
Düsseldorf – Výstavisko

ENERGY STORAGE EUROPE

13.03. - 15.03.2018
Düsseldorf – Výstavisko

ProWein*

18.03. - 20.03.2018
Düsseldorf – Výstavisko

Tube

16.04. - 20.04.2018
Düsseldorf – Výstavisko

wire

16.04. - 20.04.2018
Düsseldorf – Výstavisko

CARAVAN SALON

24.08. - 02.09.2018
Düsseldorf – Výstavisko

TourNatur

31.08. - 02.09.2018
Düsseldorf – Výstavisko

glasstec

23.10. - 26.10.2018
Dűsseldorf – Výstavisko

MEDICA

12.11. - 15.11.2018
Düsseldorf – Výstavisko

COMPAMED

12.11. - 15.11.2018
Düsseldorf – Výstavisko

Valve World Expo

27.11. - 29.11.2018
Dűsseldorf – Výstavisko

REHACARE

26.09. - 29.09.2018
Düsseldorf – Výstavisko

K

16.10. - 23.10.2019
Dűsseldorf – Výstavisko

GIFA

25.06. - 29.06.2019
Düsseldorf – Výstavisko

NEWCAST

25.06. - 29.06.2019
Düsseldorf – Výstavisko

METEC

25.06. - 29.06.2019
Düsseldorf – Výstavisko